• Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลอูบมุง (2018-10-12 15:50:59)
เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (2018-08-30 05:52:31)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (2018-07-26 08:03:55)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (2018-07-26 07:58:55)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 (2018-07-26 07:48:41)
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตำบลอูบมุง (2018-07-17 09:08:25)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561 (2018-05-10 10:11:05)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561 (2018-05-10 10:05:50)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561 (2018-04-21 13:47:37)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ตามแผนงานกิจกรรม โครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (2018-02-15 08:24:51)
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ตามแผนงานกิจกรรม โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (2018-02-15 08:24:00)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถอ.) (2018-01-14 03:23:12)
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลอูบมุง (2017-12-24 10:07:53)
ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (2017-12-24 09:44:03)
สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2560 (2017-11-25 18:37:30)
ประกาศผลการตราจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2017-11-01 08:53:24)
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2017-11-01 08:25:57)
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน เทศบาลตำบลอูบมุง (2017-10-18 06:55:48)
สรุปการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (2017-07-04 10:42:25)
แบบปฏิบัติการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (2017-04-10 13:14:30)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 (2016-11-22 16:03:31)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) ประจำปี 2560 (2016-11-22 15:52:19)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2016-11-22 15:50:41)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด6) ประจำปี 2559 (2016-11-22 15:48:26)
ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุ ประจำปี 2559 (2016-11-22 15:45:13)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด) (2016-11-03 12:00:23)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 (2016-02-04 15:31:35)
รายงานแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอูบมุง (2015-11-12 12:44:18)
รายงานแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอูบมุง (2015-11-12 12:56:19)
ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลอูบมุง (2015-11-12 12:37:42)
บัญชีทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ ประเภทสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลอูบมุง (2015-11-12 09:13:11)
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปี 2558 (2015-11-06 10:11:53)
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (2015-10-21 10:27:07)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-09-24 09:16:30 )
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-09-24 09:08:34 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 2018-08-27 06:56:58 )
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลอูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-08-24 13:59:13 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 2018-08-24 13:52:47 )
การแปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 2018-08-21 07:45:20 )
ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 2018-08-9 13:14:43 )
ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 2018-08-15 11:04:35 )
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-07-24 07:36:41 )
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-08-13 05:53:51 )
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-07-26 07:31:33 )
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึงบ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2018-07-24 07:30:59 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคพซีล บ้านโนนชัยศรี  ( 2018-05-30 14:11:22 )
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางหุ่ง วอหล้า - ลำห้วยขมิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ( 2017-08-25 10:59:43 )
เปิดสอบราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคพซีล) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2017-04-26 10:39:26 )
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากฝายห้วยพานโพ ช่วงที่ 1 บ้านอูบมุง หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2017-04-26 10:39:01 )
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์  ( 2017-02-03 16:25:54 )
เปิดสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยการจัดทำเวทีพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านอูบมุง  ( 2016-12-14 16:04:34 )
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลอูบมูง  ( 2016-12-14 15:53:48 )
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2016-07-26 12:10:34 )
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. สานรอบวัดหนองบัวเลิง หมู่ 7 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2016-06-23 19:41:20 )
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายอนันต์ โยวะกา - ข้างวัดรัตนมงคล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2016-06-23 19:21:35 )
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( 2016-02-04 15:09:45 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2 ด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์  ( 2015-11-24 10:33:43 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านอูบมูง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์  ( 2015-11-19 10:27:00 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านอูบมูง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์  ( 2015-11-16 10:55:27 )
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ( 2018-07-16 12:57:22 )
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา  ( 2018-01-24 14:40:28 )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( 2018-01-05 11:58:43 )
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  ( 2017-12-23 08:46:43 )
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ( 2016-09-05 18:38:10 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ การกำหนด วันเวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  ( 2016-08-16 15:50:06 )
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ( 2016-08-16 15:47:33 )
สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุงรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลอูบมุง  ( 2016-07-06 16:26:21 )
สถิติเว็บไซต์
วันที่ออนไลน์
:
1 ตุลาคม 2558
ผู้ชมทั้งหมด
:
18640
 ประชุมภูมิภาค CLMV ชูผืนป่าอาเซียน
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com