:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: คณะผู้บริการ
<<กลับ    
 
นายเจน คุณโชติ
นายกเทศมนตรี
   
 
นายไพรสูน คำยอง
รองนายกเทศมนตรี
   
 
นางสายทอง เพียจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
   
 
นายพรพนา แก้ศรีคราม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
 
นายผดุงศึกดิ์ หันจันทร์
เลขานุการนายก
   
 
นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี
ปลัดเทศบาล
   
 
นายอร่าม ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล
 
นายสัญญา ธีระคุณ
รองปลัดเทศบาล
   
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com