:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: สมาชิกสภาเทศบาล
<<กลับ    
 
นายสมศุกดิ์ โพธิสัตว์
ประธานสภา
   
 
นายชำนาญ ไชยคิรินทร์
รองประธานสภา
   
   
 
นางชีวรัตน์ อุปนันท์
สมาชิกสภา
 
นางจริยา นามหาจักร
สมาชิกสภา
   
 
นายเดช มูลจันทร์ที
สมาชิกสภา
 
นางทองตัน รถหานาม
สมาชิกสภา
   
 
นายลอย แก้วกุล
สมาชิกสภา
 
นายประวิทย์ ภูมิราดี
สมาชิกสภา
   
 
นายธนพงษ์ ภูตาเพิด
สมาชิกสภา
 
นายพยุง ดรที
สมาชิกสภา
   
 
นายสงกา มงสุเพ็ง
สมาชิกสภา
 
นายสนั่น ขานดา
สมาชิกสภา
   
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com