:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: วัดดอยบันไดสวรรค์
วัดดอยบันไดสวรรค์ (วัดป่าหนองคำ)

              เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยหลวงปู่อุ่น ชาคโร ซึ่งเป็นพระสายหลวงปู่มั่น ตั้งอยู่บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ต.อูบุมง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี บริเวณภูวัด อยาทางทิศใต้ ของอำเภอหนองวัวซอ ห่างจากเทศบาลตำบลอูบมุง 5 กม. บริเวณวัดมีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ และงูพิษมากมาย ตลอดจนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ที่วัดดอยบันไดสวรรค์ยังมีสถานที่สำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา อีก 3 อย่าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น ชาคโร เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและหลวงปู่มั่น และพระพุทธรูปศักด์สิทธิ์หลวงพ่อศรีศากยมุนี(หลวงปู่สา)

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น ชาคโร
              นามเดิม อุ่น ปลูกสกุล เป็นบุตรของพ่อจารย์สิม และแม่ตู้ ปลูกสกุล
๏ เกิด เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีจอ ที่บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๏ อุปสมบท หลวงปู่อุ่นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดตาลเรียง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดสระจันทร์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูอนุโยคธรรมภาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระมหาจันทร์ ปุริปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ จากนั้นท่านได้ออกธุดงค์เที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์จนมาพบหลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ และหลวงปู่เทสก์ เทสรํสีกระทั่งปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๑ หลวงปู่เทสก์จึงได้แนะนำให้ท่านไปขอศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์ มั่น ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ดังนั้น ท่านจึงได้ไปอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมและข้อวัตรต่างๆ กับท่านพระอาจารย์มั่น จวบจนท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพและถวายเพลิงศพแล้ว ท่านได้ออกธุดงค์ทำความเพียรทางจิตอยูบริเวณเทือกเขาภูพาน
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสัง อยู่ที่วัดทุ่งสว่าง ๑๓ ปี ท่านจึงได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเที่ยวแสวงหาความสงัดบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ บริเวณเทือกเขาภูพาน จนพ.ศ. ๒๕๑๔ จึงเริ่มสร้างวัดดอยบันไดสวรรค์ (วัดป่าหนองคำ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี) และอยู่พักจำพรรษาที่นี่เรื่อยมา ซึ่งท่านได้รักษาปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นมาโดยตลอด
สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานพัดยศเป็นพระครูสังวรศีลวัตร
๏ มรณภาพ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เวลา ๐๙.๒๒ นาฬิกา ณ หอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิริอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๗
 
เจดีย์วัดดอยบันไดสวรรค์
              บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรจุอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ พระบูรพาจารย์สายวิปัสสนาธุระ บรรจุพระธาตุของหลวงปู่อุ่น ชาคโร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในเขตตำบลอูบมุง เคารพศรัทธากราบไหว้และประกอบพิธีสำคัญ ทางศาสนาอยู่เป็นประจำทุกปี เช่น รักษาศีล ปฏิบัติธรรม บวชกุลบุตรที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
 
ภาพพุทธประวัติภายในองค์เจดีย์
              ภาพพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ผจญพญามารและเหล่าเสนามาร ทรงชนะด้วยพระบารมีที่ได้บำเพ็ญมาตลอดหลายชาติ โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ พระโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ การประกาศศาสนา แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ การเสด็จดับขันธปรินิพพาน ใต้ต้นสาละ เมืองกุสินารา แคว้นวัชชี มีภาพจิตรกรรมที่งดงาม
 
หลวงปู่ศรีศากยมุนี (หลวงปู่สา)
              เป็นพระพุทธรูปโบราณ มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี มีพุทธลักษณะงดงามตรงตามพุทธลักษณะ ทำด้วยหินศิลาสวยงาม ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง เป็นพระที่คนทั่วไปเคารพกราบไหว้ขอพร และผู้ที่ปรารถนาสิ่งใด มักจะไปกราบไหว้ขอพรจากท่าน เช่น การสอบ การไปทำงาน การคัดเลือกทหาร การบวช เป็นต้น ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่พึ่งของชาวบ้านนอกจากนี้และยังเป็นที่สนใจของพวกโจร มารศานาที่ต้องการนำพระเก่าแก่ไปขายให้กับผู้ที่ต้องการของเก่าโดยไม่เกรงกลัวบาป เคยมีคนมาแอบลักขโมยหลวงปู่สาไป แต่ก็ไม่สำเร็จ ต้องนำมาคืน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์วัดดอยบันไดสวรรค์
 
 
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com