:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กองคลัง
<<กลับ    
 
นางเนตรดาว ชูชาวนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
   
 
นางสาวกฤตพร บุตรโท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวชนินทร์ญา อินเทวา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางณัฏฐ์เขมิกา ปรินชาน์พันธุกร
เจ้าพนักงานพัสดุ
   
   
 
นางสาวจิระนันท์ สอนสิริ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
 
นางสาวรัศมี นวลบุตรดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวพรรณทิภา นิลสูงเนิน
ผช.จนท.พัสดุ
   
   
 
นางสุพาณี ฤาคำหาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 
นางสาวสุนันญา ชุมสงค์
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
 
นางเครือวัลย์ เหลี่ยมจัตุรัช
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
   
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com