:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(2018-10-15 08:22:19)
จำนวนผู้เข้าชม 470 ครั้ง
กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-10-12 15:35:37)
จำนวนผู้เข้าชม 297 ครั้ง
กิจกรรมมอบรถโยกให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-10-12 15:27:08)
จำนวนผู้เข้าชม 263 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถนนสายธรรมมะตำบลอูบมุง
(2018-10-12 15:24:39)
จำนวนผู้เข้าชม 379 ครั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-09-21 09:18:16)
จำนวนผู้เข้าชม 302 ครั้ง
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิ “แอ่งเล็ก เช็คอิน เยือนถิ่นผ้าไหมทอมือ”
(2018-09-21 08:58:50)
จำนวนผู้เข้าชม 303 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-09-21 08:45:19)
จำนวนผู้เข้าชม 246 ครั้ง
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตไร้ความรุนแรง
(2018-09-21 08:33:41)
จำนวนผู้เข้าชม 241 ครั้ง
พิธีเปิดงานโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2561
(2018-09-12 17:19:50)
จำนวนผู้เข้าชม 253 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีตำบลกุดหมากไฟ
(2018-09-12 17:08:51)
จำนวนผู้เข้าชม 424 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการตลาดนัดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(2018-08-24 14:34:36)
จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-08-24 14:21:06)
จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปี พ.ศ. 2561
(2018-08-21 10:34:57)
จำนวนผู้เข้าชม 175 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
(2018-08-21 10:15:36)
จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
พิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง” (บ้านอุ่นรัก) จังหวัดอุดรธานี
(2018-08-21 08:02:47)
จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86
(2018-08-14 12:14:43)
จำนวนผู้เข้าชม 214 ครั้ง
กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86
(2018-08-10 16:29:21)
จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(2018-08-14 16:39:30)
จำนวนผู้เข้าชม 195 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์แก่เด็กนักเรียน
(2018-08-13 07:27:55)
จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(2018-08-13 07:21:33)
จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศบริเวณสันภูพาน
(2018-08-13 07:21:41)
จำนวนผู้เข้าชม 222 ครั้ง
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(2018-08-13 06:57:54)
จำนวนผู้เข้าชม 197 ครั้ง
กิจกรรมบริการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
(2018-08-13 06:35:15)
จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
(2018-08-13 06:15:09)
จำนวนผู้เข้าชม 183 ครั้ง
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาย
(2018-08-13 05:56:55)
จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-07-17 08:28:59)
จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
(2018-07-17 08:02:31)
จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
(2018-07-16 15:21:11)
จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง
กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ลำห้วยหลวง
(2018-07-16 13:49:32)
จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
(2018-07-16 13:32:45)
จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านอุบัติภัยทางถนนและปลูกฝังวินัยจราจร
(2018-07-16 13:17:33)
จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลระดับตำบล (พ.ศ. 2561-2564)
(2018-07-04 08:47:54)
จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง
เทศบาลตำบลอูบมุงจัดกิจกรรมปลูกต้นพญาเสื้อโคร่ง
(2018-07-04 08:18:14)
จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด อูบมุงคัพ ครั้งที่ 8
(2018-07-04 07:59:45)
จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-07-04 07:59:28)
จำนวนผู้เข้าชม 192 ครั้ง
โครงการ "คลองสวย น้ำใส" ประจำปีงบประมาณ 2561
(2018-06-01 15:18:54)
จำนวนผู้เข้าชม 249 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2561
(2018-05-30 10:03:59)
จำนวนผู้เข้าชม 195 ครั้ง
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
(2018-05-30 09:33:15)
จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2018-05-30 09:19:25)
จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง
กิจกรรมครอบครัวอุ่นรัก สร้างความสามัคคี ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2561
(2018-05-30 09:04:32)
จำนวนผู้เข้าชม 193 ครั้ง
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2018-05-03 06:26:51)
จำนวนผู้เข้าชม 188 ครั้ง
"ปั่นสองน่อง ท่องสวนมะม่วงเงินล้าน"
(2018-04-21 14:40:59)
จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้วไม่ใช่แล้วทุกสภาพเพื่อนำไปรีไซเคิล
(2018-04-02 06:28:55)
จำนวนผู้เข้าชม 194 ครั้ง
ร่วมงานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 2561
(2018-04-02 06:13:49)
จำนวนผู้เข้าชม 268 ครั้ง
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาน (เทศบาลสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2018-03-20 12:11:16)
จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดอุดรธานี
(2018-03-20 07:22:47)
จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง
ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลอูบมุง (ศปถ.ทต.อูบมุง)
(2018-03-20 07:10:45)
จำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้ง
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ บ้านนายกอง เพชรชาดี
(2018-03-06 12:16:58)
จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง
รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล (RTI team)
(2018-02-14 13:59:11)
จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2018-02-14 13:58:43)
จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง
กิจกรรมร่วมงานพิธีรำบวงสรวงวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561
(2018-01-24 14:29:00)
จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง
พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง สักการะบูชาหลวงปู่ศรี และรำลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ 125 ปี
(2018-01-24 13:48:07)
จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(2018-01-24 11:58:48)
จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง
โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว ประจำปี พ.ศ. 2561
(2018-01-24 11:30:41)
จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง
รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2018-01-05 12:17:21)
จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
โครงการกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2017-12-29 07:08:07)
จำนวนผู้เข้าชม 164 ครั้ง
พิธีสวดมาติกาและพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(2017-11-12 17:53:12)
จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง
พิธีเผาดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(2017-11-12 17:33:18)
จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(2017-11-11 16:57:56)
จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560
(2017-10-26 09:04:25)
จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง
กิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
(2017-10-21 20:34:45)
จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-10-18 07:17:12)
จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
(2017-10-12 09:13:23)
จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง
ประเพณีตักบาตรเทโวห่มผ้าพระใหญ่ ณ วัดเขาช่องชาด ประจำปี 2560
(2017-10-11 17:03:54)
จำนวนผู้เข้าชม 300 ครั้ง
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-09-30 06:16:27)
จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง
โครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
(2017-09-20 13:19:00)
จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง
โครงการ "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะ" ครั้งที่ 3
(2017-09-20 12:57:28)
จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-09-20 12:59:26)
จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านอุบัติภัยทางถนนและปลูกฝังวินัยจราจร
(2017-09-18 14:36:57)
จำนวนผู้เข้าชม 175 ครั้ง
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
(2017-09-12 15:26:20)
จำนวนผู้เข้าชม 188 ครั้ง
โครงการ "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะ" ครั้งที่ ๒
(2017-09-20 12:57:45)
จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง
โครงการ "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะ"
(2017-09-20 12:58:15)
จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ
(2017-08-02 15:17:02)
จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม ๕ ส
(2017-08-02 15:16:42)
จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ปี 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
(2017-07-16 14:58:04)
จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนา 4 ปี/เวทีสาธารณะ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
(2017-06-17 17:08:42)
จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560
(2017-05-31 10:04:56)
จำนวนผู้เข้าชม 321 ครั้ง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
(2017-05-31 13:40:43)
จำนวนผู้เข้าชม 191 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
(2017-05-31 09:32:18)
จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
(2017-05-31 09:15:45)
จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-04-26 11:32:39)
จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง
กิจกรรมศึกษาดูงานเเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
(2017-04-18 11:51:47)
จำนวนผู้เข้าชม 193 ครั้ง
กิจกรรมปฏิบัติการการลด คัดเเยกขยะ เเละการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2560
(2017-04-18 11:25:58)
จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี พ.ศ. 2560
(2017-04-18 10:44:28)
จำนวนผู้เข้าชม 192 ครั้ง
กิจกรรมติดตั้งจุดรวบรวมถังขยะอันตรายเเละติดป้ายรณรงค์การคัดเเยกขยะ
(2017-04-18 10:32:24)
จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง
โครงการรณรงค์คัดเเยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-04-18 09:42:18)
จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเเยกขยะ
(2017-04-18 09:28:43)
จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(2017-04-18 09:01:33)
จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน
(2017-03-23 15:44:56)
จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง
งานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 2560
(2017-03-23 14:25:04)
จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง
โครงการ อบจ.อำเภอหนองวัวซอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
(2017-02-28 18:21:34)
จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง
โครงการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559
(2016-10-15 07:54:25)
จำนวนผู้เข้าชม 208 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกด้วยภูมิปัญญาท้อง
(2016-09-20 13:57:32)
จำนวนผู้เข้าชม 277 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสตรีและเยาวชนตำบลอูบมุง (การเย็บผ้าด้วยมือ)
(2016-09-20 14:17:54)
จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม "การป้องกันและดับไฟป่า"
(2016-09-20 15:10:08)
จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง
งานประเพณีสงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559
(2016-05-25 15:00:35)
จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(2016-01-15 13:18:32)
จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ
(2015-12-15 10:48:56)
จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกกรมการชุมชน เทศบาลตำบลอูบมูง ประจำปี 2558
(2015-10-10 10:59:38)
จำนวนผู้เข้าชม 428 ครั้ง
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทอดเทียนขับร้องสรภัญญะ
(2015-10-10 10:55:49)
จำนวนผู้เข้าชม 543 ครั้ง
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(2015-10-08 00:47:51)
จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง
งานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 58
(2015-10-08 00:15:56)
จำนวนผู้เข้าชม 655 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com