:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กองช่าง
<<กลับ    
 
นายปรีชา ขันทอง
ผอ.กองช่าง
   
   
 
นายสมบัติ ทองโพธิ์
ผู้ช่วยทั่วไป
 
นายประกร ดวงฤดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นางสาววิภาดา ชมพูเพชร
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
   
   
 
นายรัชพล มาตรผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
นายปฏิวัติ จันทจร
ผู้ช่วยช่างโยธา
   
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com