:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
<<กลับ
 
                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้ดจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานของรัฐตามกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น

         เทศบาลตำบลอูบมุง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-30 05:52:31
จำนวนผู้เข้าชม : 241 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com