:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561
<<กลับ
 
          
           ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานตามอำนาจห้าที่บริหารจัดการหน่อยงานตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณประมาณปี 2561 โดยมีรายรับ (งบรายวัน) จำนวน 16,676,642.04 บาท (สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาที่สตางค์) และมีรายจ่าย (งบรายจ่าย) จำนวนเงิน 14,376,384.58 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 2,300,257.46 บาท (สองล้านสามแสนสองร้อยห้าสิบหกสตางค์) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-04-21 13:47:37
จำนวนผู้เข้าชม : 280 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com