:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประกาศผลการตราจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
<<กลับ
 
          
            ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสินปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวดที่ 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจรับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด เริ่มดำเนินการตรวจสอบ แล้วปิดประกาศให้ประชาชนทราบนั้น
            บัดนี้ เทศบาลตำบลอูบมุง ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบฯ ข้อ 213 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
            รายงานบัญชีทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์  ประเภทสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลอูบมุง [คลิกดาวน์โหลดที่นี่]
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-11-01 08:53:24
จำนวนผู้เข้าชม : 278 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com