:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561
<<กลับ
 
                    ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานตามอำนาจห้าที่บริหารจัดการหน่อยงานตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณประมาณปี 2561 โดยมีรายรับ (งบรายวัน) จำนวน 32,451,962.85 บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) และมีรายจ่าย (งบรายจ่าย) จำนวนเงิน 22,195,411.69 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 10,256,515.16 บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-05-10 10:11:05
จำนวนผู้เข้าชม : 247 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com