:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
<<กลับ
 
                     ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานตามอำนาจห้าที่บริหารจัดการหน่อยงานตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณประมาณปี 2561 โดยมีรายรับ (งบรายวัน) จำนวน 40,470,316.12 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสิบหกบาทสิบสองสตางค์) และมีรายจ่าย (งบรายจ่าย) จำนวนเงิน 27,009,203.86 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าพันสองร้อยสามบาทแปดสิบหกสตางค์) โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 13,461,112.26 บาท (สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-07-26 07:48:41
จำนวนผู้เข้าชม : 315 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com