:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
<<กลับ
 
                     ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานตามอำนาจห้าที่บริหารจัดการหน่อยงานตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณประมาณปี 2561 โดยมีรายรับ (งบรายวัน) จำนวน 40,528,635.37 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) และมีรายจ่าย (งบรายจ่าย) จำนวนเงิน 32,220,412.27 บาท (สามสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 8,308,223.10 บาท (แปดล้านสามแสนแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบสตางค์) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-07-26 07:58:55
จำนวนผู้เข้าชม : 223 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com