:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2560
<<กลับ
 
                      ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุงได้มีคสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลอูบมุง ตามคำสั่งที่ 6/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแส การทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลตำบลอูบอุง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้น และขอสรุปผลการรับเรื่องร้องทุกเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังเอกสารแนบด้านล่าง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-11-25 18:37:30
จำนวนผู้เข้าชม : 268 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com