:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด)
<<กลับ
 
          
         กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอูบมุง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
         1. ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง (1 ตุลาคม 2499 – 30 กันยายน 2500) มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
         2. รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ เว้น วันหยุดราชการ  ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
         3. เตรียมหลักฐานเอกสาร ดังนี้  
             3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (พร้อมสำเนา) 
             3.2 ทะเบียนบ้านปัจจุบัน (พร้อมสำเนา) 
             3.3 สมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สาขาโนนหวาย พร้อมสำเนา (กรณีต้องการโอนเข้าบัญชี) 
         4.การลงทะเบียน ต้องมายื่นด้วยตนเอง หากให้คนอื่นมายื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 
         5. การรับเงิน รับได้ 2 กรณีคือ1) รับเงินสด และ 2) โอนเข้าบัญชี

         แจ้ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอูบมุง 

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร 042 – 286945 ต่อ 12 
กองสวัสดิการสังคม
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-11-03 12:00:23
จำนวนผู้เข้าชม : 325 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com