:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
<<กลับ
 
                     ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานตามอำนาจห้าที่บริหารจัดการหน่อยงานตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณประมาณปี 2561 โดยมีรายรับ (งบรายวัน) จำนวน 41,557,418.93 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) และมีรายจ่าย (งบรายจ่าย) จำนวนเงิน 36,769,544.27 บาท (สามสิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 4,787,874.64 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-07-26 08:03:55
จำนวนผู้เข้าชม : 248 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com