:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561
<<กลับ
 
                    ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานตามอำนาจห้าที่บริหารจัดการหน่อยงานตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณประมาณปี 2561 โดยมีรายรับ (งบรายวัน) จำนวน 21,579,147.95 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) และมีรายจ่าย (งบรายจ่าย) จำนวนเงิน 18,776,625.36 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 2,802,522.59 บาท (สองล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-05-10 10:05:50
จำนวนผู้เข้าชม : 238 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com