:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<<กลับ
 
                       เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 ไปแล้วนั้น
             เทศบาลตำบลอูบมุง จึงขอรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
         
              แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ผด.2)
 
             1. หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
                 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   [คลิกดาวน์โหลด] 
 
             2. หมวดค่าใช้สอย [คลิกดาวน์โหลด]
 
             3. หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ [คลิกดาวน์โหลด]
 
             4. หมวดค่าวัสดุ [คลิกดาวน์โหลด]
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-11-01 08:25:57
จำนวนผู้เข้าชม : 289 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com