:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<กลับ
                     ตามประกาศ เทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
           รางระบายน้ำ (๓๐.๑๕.๑๗.๐๓) จำนวน ๑ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ โซติอนันต์ก่อสร้าง (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๘,๕๐๐.๐๐ (หกแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-27 06:56:58
จำนวนผู้เข้าชม : 211 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com