:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
           ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 6537 ลงวันที่ 12 พฤษถาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพราะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-07-26 07:31:33
จำนวนผู้เข้าชม : 232 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com