:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางหุ่ง วอหล้า - ลำห้วยขมิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
<<กลับ
                     เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการสร้างถนนหินคลุก สายนานางหุ่ง วอหล้า - ลำห้วยขมิ้น บ้านอูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,450 เมตร หรือปริมานงานผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 17,800 ตารางเมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวนเงิน 3,280,000.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-08-25 10:59:43
จำนวนผู้เข้าชม : 280 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com