:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลอูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
                    ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษถาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพราะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

         บัดนี้ เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลอูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-24 13:59:13
จำนวนผู้เข้าชม : 229 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com