:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
          
            ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/7 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 6537 ลงวันที่ 12 พฤษถาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพราะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

            บัดนี้ เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-09-24 09:08:34
จำนวนผู้เข้าชม : 517 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com