:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวรับสมัคร
      :: แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
          
          ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ไปแล้วนั้น
 
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2558 จึงแก้ไขรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยสามารถดูรายละเอียดดังไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง
 
          
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-08-16 15:47:33
จำนวนผู้เข้าชม : 331 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com