:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กองการศึกษา
<<กลับ    
   
 
นายสุเทพ เนื่องชุมภู
หัวหน้ากองการศึกษา
   
   
 
นางภาวิณี ชัยศรี
หัวหน้าศูนย์ดูแลเด็ก
 
นายกฤตกนธ์ธร พลสามารถ
ครู คศ.1
 
นางฉวีวรรณ เฉลิมวงค์
ครู คศ.1
   
   
 
นางเกศแก้ว นันทพล
ครู คศ.1
 
นางอริสา ศิริข่วง
ครู คศ.1
 
นางสาวอภิญญา ศิลาเดช
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
นางฉวีวรรณ กริชคม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวจำเรือน เทียมกัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางจิตอนงค์ นันทะพล
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
นางสาวสุพัตรา ศรีทองมน
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางบัวจันทร์ หารัฐดา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางอารยา สุวะพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
นางแหวนเพชร สัมโย
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาคร กงกาเลียน
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางพร ดวงมาลา
ผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
นางมณี ขันธ์เดช
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวนิตยา เทียมแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางน้ำอ้อย ผิวเหลือง
ผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
นางวรรณภา บุตรศรีน้อย
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวณัฐณิกา นิลวัน
ผช.จทน.บันทึกข้อมูล
 
นางสาววราภา วรรณไสย
ผช.จทน.ธุรการ
   
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com